Dzisiaj jest: 25.7.2021, imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

Regulamin reklam tekstowych

1. Box tekstowy umieszczony jest na stronie głównej i podstronach serwisu
2. Tytuł linka nie może przekroczyć 30 znaków, treść linka 100 znaków, adres strony 150 znaków.
3. Reklama ma formę ustaloną przez serwis i nie może zawierać kodu HTML
4. Zabrania się dodawania linków do stron niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem, nie mogą zawierać treści o charakterze erotycznym, nawołujących do nienawiści rasowej, urażających czyjekolwiek uczucia i przekonania religijne, wulgarnych, nieetycznych i obraźliwych.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia reklamy niezgodnych z regulaminem linków tekstowych bez zwrotu opłaty za nią.

W pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin:

Postanowienia ogólne i Definicje. 

 1. Niniejszy Regulamin,, określa zasady i warunki korzystania z oferty Serwisu er.com.pl , prowadzonego pod adresem internetowym: http://er.com.pl - w szczególności prawa  
  i obowiązki Administratora oraz Klientów. Regulamin został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) – ustawa ta obowiązuje od 25 grudnia 2014r. i nie stosuje się jej postanowień, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych. 

 1. Regulamin i Polityka prywatności Serwisu udostępniane są nieodpłatnie, na trwałym nośniku - celem zapoznania się z ich treścią lub ich utrwalenia i wydruku. Akceptacja Regulaminu oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej Serwisu. 

 1. Administratorem jest: Artur Orzełowski, prowadzący działalność pod firmą: „ART MEDIA Artur Orzełowski”, zs. Poręby 20, 38-460 Poręby, powiat krośnieński, woj. podkarpackie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nadane: REGON 370365189, NIP 6891032972., który to przedsiębiorca prowadzi bieżącą obsługę Serwisu. 

 1. Korzystanie z oferty Serwisu w sposób czynny lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu. 

 1. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów  
  i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Administratora – bezwarunkowo zabronione. 

 1. Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych, które ukończyły lat 18, Przedsiębiorców i osób prawnych, które to podmioty posiadają zdolność do czynności prawnych. 

 1. Klient, to podmiot wymieniony w pkt 6 powyżej, który korzysta z usług  Serwisu. 

 1. Konto Klienta „Moje konto”, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta korzystanie z oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.  

Każdy Klient ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta Klienta. Konto Klienta jest darmowe. 

Klient ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: http://er.com.pl/strona/kontakt Konto Klienta zostanie usunięte wraz z zawartością z Serwisu. 

 1. Ogłoszenie – czasowo udostępnione Klientowi wirtualne miejsce w Serwisie umożliwiające zamieszczenie treści ogłoszenia. Wymagania techniczne odnośnie treści ogłoszenia są następujące: ilość słów b.o., wielkość zdjęcia 3 mb, format zdjęcia jpg i png 

 1. Oferta Serwisu obejmuje następujące usługi: zamieszczanie ogłoszeń w Internecie na stronach Serwisu, w szczególności w branżach: Motoryzacja, Dom i ogród, Nieruchomości, Zdrowie, Nauka. Są to usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie Polski. 

 1. Usługa dodatkowa, to każda usługa świadczona przez na rzecz Klienta poza stroną internetową w związku z charakterem świadczonych usług. Do usług dodatkowych należą również płatne usługi: „Premium” oraz wyróżnienia zamieszczonych  
  w Serwisie Ogłoszeń, a także usługi rozszerzonych wpisów i oferty promocyjne. 

 1. Produkt, to Oferta Serwisu i Usługi dodatkowe oferowane przez Serwis. 

 1. System informatyczny Serwisu – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.). 

 1. Zamówienie, to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów zamawianych w Serwisie. W przypadku płatnych usług dodatkowych zmierza do zawarcia z Administratorem cywilnoprawnej umowy sprzedaży  
  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej  
  w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. 

 

Zamówienia usług Serwisu. 

 1. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.). 

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu następuje w dniu przesłania treści ogłoszenia do Serwisu (dzień zawarcia umowy opisanej w pkt 14 powyżej), obejmuje jego weryfikację i umieszczenie w Serwisie – pod warunkiem, iż nie narusza Regulaminu. 

 1. Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Dodawanie treści  ogłoszenia jest bezpłatne. Płatne są niektóre Usługi dodatkowe związane z publikacją treści ogłoszenia. 

 1. Złożenie Zamówienia na usługi Serwisu nie wymaga rejestracji w Systemie informatycznym Serwisu. Podczas opcjonalnej rejestracji Klient może utworzyć Konto Klienta „Moje konto” oraz składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu. Klient podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym. 

 1. Klient zarejestrowany uzyskuje również dodatkowe możliwości: wgląd do historii wystawionych Ogłoszeń, możliwość edycji Ogłoszenia. 

 1. Klient może składać Zamówienia na usługi za pośrednictwem strony internetowej Serwisu poprzez właściwy formularz online. 

 1. Klient może zamówić również odpłatną Usługę dodatkową wg cennika Administratora zamieszczonego na stronie Serwisu: http://er.com.pl/strona/cennik .Cena jest wyrażona w polskich złotych i jest ceną brutto.  

 1. Płatności za Usługi dodatkowe realizowane są poprzez: system płatności SMS,  płatności online, przelew tradycyjny na konto Administratora. System płatności SMS jest obsługiwany przez Serwis DotPay (Regulamin dotpay.pl jest dostępny na stronie internetowej: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/ ). Szczegóły dotyczące płatności znajdują się  na stronie Serwisu: http://er.com.pl/strona/cennik 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiana nigdy nie działa wstecz. 

 1. Klient może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.  

 1. Administrator uznaje rejestrację i Zamówienie za prawidłowe, jeżeli Klient poda wszystkie wymagane w odpowiednim formularzu dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Administrator skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Administrator nie potwierdzi rejestracji, nie utworzy Konta Klienta lub anuluje Zamówienie. 

 1. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazach Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją usług Serwisu lub otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną. Klientowi, który wyraził taką zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką prywatności Serwisu http://er.com.pl/strona/polityka-prywatnosci 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem celem weryfikacji podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby. 

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży.  

 1. Na podstawie obowiązującego prawa polskiego Klient, który zawarł ze Administratorem  umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni (od 25 grudnia 2014r.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli  stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym  
  z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawo do odstąpienia nie przysługuje  
  w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem wymienionego terminu do odstąpienia. 

 

Postępowanie reklamacyjne. 

 1. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty i działania Serwisu. 

 1. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego. 

 1. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie: czternastu dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi  Administrator. 

 

Odpowiedzialność Administratora i jej ograniczenia. 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Serwisu. 

 1. Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Klientów zamieszczających Ogłoszenia oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Klientem a osobą lub podmiotem trzecim, a wszelkie spory dotyczące treści Ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują oni między sobą. 

 1. W ramach funkcjonowania Serwisu i przygotowywania Ogłoszenia, to Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu Ogłoszenia. 

 1. Administrator dokłada należytej staranności, aby weryfikować dane zawarte w Ogłoszeniach oraz podejmować niezbędne dział

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Pożyczki pod zastaw nieruchomości - od 13% w skali roku. Tel. 669 475 478 lub na BezpieczneKredyty.pl