Dzisiaj jest: 25.7.2021, imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO SERWISU OGŁOSZEŃ 
„Nowy Express Regionalny” 

„Serwis er.com.pl Twoje Ogłoszenia w Sieci” 

Postanowienia ogólne i Definicje. 

    Niniejszy Regulamin,, określa zasady i warunki korzystania z oferty Serwisu er.com.pl , prowadzonego pod adresem internetowym: http://er.com.pl - w szczególności prawa  
    i obowiązki Administratora oraz Klientów. Regulamin został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) – ustawa ta obowiązuje od 25 grudnia 2014r. i nie stosuje się jej postanowień, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych. 

    Regulamin i Polityka prywatności Serwisu udostępniane są nieodpłatnie, na trwałym nośniku - celem zapoznania się z ich treścią lub ich utrwalenia i wydruku. Akceptacja Regulaminu oraz dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej Serwisu. 

    Administratorem jest: Artur Orzełowski, prowadzący działalność pod firmą: „ART MEDIA Artur Orzełowski”, zs. Poręby 20, 38-460 Poręby, powiat krośnieński, woj. podkarpackie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nadane: REGON 370365189, NIP 6891032972., który to przedsiębiorca prowadzi bieżącą obsługę Serwisu. 

    Korzystanie z oferty Serwisu w sposób czynny lub bierny, np. poprzez przeglądanie strony internetowej Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu. 

    Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów  
    i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Administratora – bezwarunkowo zabronione. 

    Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych, które ukończyły lat 18, Przedsiębiorców i osób prawnych, które to podmioty posiadają zdolność do czynności prawnych. 

    Klient, to podmiot wymieniony w pkt 6 powyżej, który korzysta z usług  Serwisu. 

    Konto Klienta „Moje konto”, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta korzystanie z oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.  

Każdy Klient ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta Klienta. Konto Klienta jest darmowe. 

Klient ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie, po otrzymaniu takiego żądania za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: http://er.com.pl/strona/kontakt Konto Klienta zostanie usunięte wraz z zawartością z Serwisu. 

    Ogłoszenie – czasowo udostępnione Klientowi wirtualne miejsce w Serwisie umożliwiające zamieszczenie treści ogłoszenia. Wymagania techniczne odnośnie treści ogłoszenia są następujące: ilość słów b.o., wielkość zdjęcia 3 mb, format zdjęcia jpg i png 

    Oferta Serwisu obejmuje następujące usługi: zamieszczanie ogłoszeń w Internecie na stronach Serwisu, w szczególności w branżach: Motoryzacja, Dom i ogród, Nieruchomości, Zdrowie, Nauka. Są to usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie Polski. 

    Usługa dodatkowa, to każda usługa świadczona przez na rzecz Klienta poza stroną internetową w związku z charakterem świadczonych usług. Do usług dodatkowych należą również płatne usługi: „Premium” oraz wyróżnienia zamieszczonych  
    w Serwisie Ogłoszeń, a także usługi rozszerzonych wpisów i oferty promocyjne. 

    Produkt, to Oferta Serwisu i Usługi dodatkowe oferowane przez Serwis. 

    System informatyczny Serwisu – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.). 

    Zamówienie, to oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów zamawianych w Serwisie. W przypadku płatnych usług dodatkowych zmierza do zawarcia z Administratorem cywilnoprawnej umowy sprzedaży  
    z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej  
    w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. 

 

Zamówienia usług Serwisu. 

    Serwis świadczy usługi za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.). 

    Rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu następuje w dniu przesłania treści ogłoszenia do Serwisu (dzień zawarcia umowy opisanej w pkt 14 powyżej), obejmuje jego weryfikację i umieszczenie w Serwisie – pod warunkiem, iż nie narusza Regulaminu. 

    Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Dodawanie treści  ogłoszenia jest bezpłatne. Płatne są niektóre Usługi dodatkowe związane z publikacją treści ogłoszenia. 

    Złożenie Zamówienia na usługi Serwisu nie wymaga rejestracji w Systemie informatycznym Serwisu. Podczas opcjonalnej rejestracji Klient może utworzyć Konto Klienta „Moje konto” oraz składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu. Klient podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym. 

    Klient zarejestrowany uzyskuje również dodatkowe możliwości: wgląd do historii wystawionych Ogłoszeń, możliwość edycji Ogłoszenia. 

    Klient może składać Zamówienia na usługi za pośrednictwem strony internetowej Serwisu poprzez właściwy formularz online. 

    Klient może zamówić również odpłatną Usługę dodatkową wg cennika Administratora zamieszczonego na stronie Serwisu: http://er.com.pl/strona/cennik .Cena jest wyrażona w polskich złotych i jest ceną brutto.  

    Płatności za Usługi dodatkowe realizowane są poprzez: system płatności SMS,  płatności online, przelew tradycyjny na konto Administratora. System płatności SMS jest obsługiwany przez Serwis DotPay (Regulamin dotpay.pl jest dostępny na stronie internetowej: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/ ). Szczegóły dotyczące płatności znajdują się  na stronie Serwisu: http://er.com.pl/strona/cennik 

    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zmiana nigdy nie działa wstecz. 

    Klient może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.  

    Administrator uznaje rejestrację i Zamówienie za prawidłowe, jeżeli Klient poda wszystkie wymagane w odpowiednim formularzu dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Administrator skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Administrator nie potwierdzi rejestracji, nie utworzy Konta Klienta lub anuluje Zamówienie. 

    W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazach Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją usług Serwisu lub otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną. Klientowi, który wyraził taką zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką prywatności Serwisu http://er.com.pl/strona/polityka-prywatnosci 

    Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem celem weryfikacji podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby. 

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży.  

    Na podstawie obowiązującego prawa polskiego Klient, który zawarł ze Administratorem  umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni (od 25 grudnia 2014r.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli  stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym  
    z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawo do odstąpienia nie przysługuje  
    w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem wymienionego terminu do odstąpienia. 

 

Postępowanie reklamacyjne. 

    Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących oferty i działania Serwisu. 

    Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres Reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, szczegóły reklamacji, podpis Reklamującego. 

    Reklamację rozpatruje Administrator w terminie: czternastu dni od dnia jej otrzymania, informując Reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi  Administrator. 

 

Odpowiedzialność Administratora i jej ograniczenia. 

    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń publikowanych za pośrednictwem Serwisu. 

    Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Klientów zamieszczających Ogłoszenia oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Klientem a osobą lub podmiotem trzecim, a wszelkie spory dotyczące treści Ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują oni między sobą. 

    W ramach funkcjonowania Serwisu i przygotowywania Ogłoszenia, to Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zgodność treści Ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu Ogłoszenia. 

    Administrator dokłada należytej staranności, aby weryfikować dane zawarte w Ogłoszeniach oraz podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Klientów. 

    Ogłoszenia zamieszczone przez Klientów w Serwisie maja charakter informacyjny  
    i nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.). 

 

Zapisy uzupełniające. 

    Jeżeli Administrator i Klient nie umówili się inaczej, Administrator  powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy. 

    Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać: 

    za porozumieniem Administratora i Klienta, 

    z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

    Klient może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji zmiany ceny usług Serwisu, 

    w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub regularnym naruszaniem Regulaminu przez Klienta, Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz zablokowania dostępu do Serwisu z danego adresu IP. 

    Do poprawnego działania Serwisu Administrator zaleca:   

    Stosowanie jednej z przeglądarek internetowych: FIREFOX i CHROMA 

    Zastosowanie rozdzielczości ekranu monitora: 1280x800 pikseli. 

    Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niezgodnych  
    z Regulaminem działań Klientów. 

    Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej  
    i promocyjnej w Serwisie, poprzez umieszczanie np. bannerów, reklam multimedialnych Serwisu lub Parterów marketingowych Serwisu. 

    Administrator zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie. 

    Administrator gwarantuje, iż pracownicy Serwisu stale dokładają należytej staranności celem świadczenia usług najwyższej jakości. 

    Administrator przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Klientów są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością,  
    stanowiskiem, opinią  Administratora. 

    Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu. 

    Administrator ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy  
    w działaniu serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. Opóźnienia związane z pracami obejmującymi rozbudowę lub konserwację Serwisu będą minimalizowane przez Administratora. 

    Administrator nie odpowiada za niedostosowanie przez Klienta używanego systemu  
    informatycznego do wymagań Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej.  

    Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Ogłoszeniach, na Koncie Klienta,  
    w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Administratora, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Administrator 
    niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania. 

    Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Ogłoszeniach, na Koncie Klienta,  
    w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Administratora ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym. 

    Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie w Ogłoszeniach, na Koncie Klienta,  
    w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Administratora linków do stron  
    zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 12 i pkt 13 powyżej. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Administratora lub za pośrednictwem Serwisu  dotyczących i obejmujących Klientów lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania  polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej. 

    Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Klientów  
    i Administratora. 

    W przypadku zgłoszenia przez Podmiot trzeci roszczeń względem umieszczonych  
    w Serwisie przez Klienta treści, Klient, który je opublikował, jest zobowiązany do  
    złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7 dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie na oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem. 

    W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń względem umieszczonych przez Klienta treści objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu, z adnotacją: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie Podmiotu trzeciego.” 

    Klient dokonując Zamówienia, niniejszym udziela Administratorowi bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo lub terytorialnie licencji na korzystanie z treści umieszczonych przez Klienta w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji: 

    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w wybranych przez Administratora częściach – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy,  
    w tym techniką cyfrową; 

    w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Administratora  częściach w sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie  w całości lub w wybranych przez Administratora częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie. 

    Administrator jest uprawniony także do udzielania sublicencji osobom trzecim na co Klient wyraża zgodę. 

    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie  
    i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej  albo podczas logowania na Konto Klienta i zapewniona im będzie  
    możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz. 

    Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku  
    z wykonywaniem umów pomiędzy Administratorem a Klientami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów art.16-46 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.). 

©IustitiaLex2014 
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Pożyczki pod zastaw nieruchomości - od 13% w skali roku. Tel. 669 475 478 lub na BezpieczneKredyty.pl